FREDERICIA HOSPITAL

Mindeplade på stiftelsen Fredericia Hospital i jernbanegade.
© Fredericias Historie v. Erik F. Rønnebech

 TIDLIGERE BELIGGENHED
 NUVÆRENDE BELIGGENHED


Grundstenen til hospitalet i Dronningensgade blev nedlagt 1749.
Hospitalet var et sted hvor fattige og syge kunne få frit ophold. Over indgangen er indsat en tavle med Frederik V´s spejlmonogram og latinsk indskrift der i oversættelse lyder således:

Se, et himlens Bethel lignende et åbent hus,
dette er åbent for brudte lemmer, hint for sjæle.
Glæde have den fattige, men ikke den dovne af dette tilflugtssted,
og en bønnens borg vil dette sted være for byens mure.
Jubelen ærer Frederik V´s tid.
Offentlige penge gav udgiftsummen, alting Gud.

Fra 1836-42 fik stadsfysikus dr. Uldall indrettet 4 sygestuer i bygningen, to for indenbys veneriske og fattige og to for private betalende personer fra by og land.

21/10 1881
At en plads er ledig i Fredericia Hospital for et ældre fruentimmer, bekendtgøres herved. Ansøgninger indsendes inden 3 uger fra dato.
Bohse
Stadsfysikus og hospitalsforstander
Fredericia den 20. oktober 1881.

3/3 1887
Avetissementer
I Fredericia Hospital er to pladser ledige for ældre, sædelige fruentimmer.
Ansøgning skulle stiles til stiftsøvrigheden og i løbet af 3 uger indsendes til undertegnede.
Fredericia den 3dje marts 1887
Bohse
Stadslæge og hospitalsforstander.

29/4 1887
Kirkekoncert
Torsdag den 5. maj kl. 8 aften.
Trinitatis kirke
Til fordel for Fredericia hospital
1. C Müller-Hartung: Koncert-fantasi over koralen "Nu takker alle Gud". (for orgel)
2. a. Händel: Sopranarie af Messias.
b. Sopranarie af Pinsekantaten.
3. Händel: "De profundis", solo for trompet med orgelakkompagnement.
4. Mendelsohn: "Oh wie seelig", duet for sopraner.
5. J. P. E. Hartmann: Allegro marcato af G-mol sonaten for orgel.
6. a. Schumann: "Abendlied", solo for baryton og obligat violin.
b. Mendelsohn: "Paulus", solo for baryton.
7 Haydn: Duet af "Skabelsen" for sopran og baryton.
8 J. P. E. Hartmann: Sørgemarch for Thorvaldsen for orgel, kornet, basun og gongon.
Biletter á 50 øre fås ved indgangen til kirken som åbnes kl. 7.

Fredericia den 7. maj 1887
Kirkekoncerten i torsdags til fordel for Fredericia Hospital var kun meget tarvelig besøgt, til trods for det smukke formål og det afvekslende program. Det pekuniære udbytte vil derfor vistnok blive såre ringe. Dette er så meget mere beklageligt, som de ærede medvirkende damer og herrer sikkert havde haft en ikke ringe ulejlighed for at opnå et godt resultat.
De fortjener en langt større påskønnelse fra publikums side end tilfældet var. Udførselen, såvel i vokal som instrumental henseende lod intet tilbage at ønske, og skulle vi særlig fremhæve udførelsen af Haydn's recitativ og duet af "Skabelsen" som mønsterværdig.
Dette prægtige, snart 100 år gamle oratorium virker altid betagende ved sin ungdommelige friskhed og ynde. Det ville sikkert glæde mange musikelskende ved lejlighed at høre lidt mere af dette mesterværk.
Z

15/2 1909
I Fredericia Hospital
Er nogle pladser ledige for ældre hæderlige kvinder.
Med disse pladser er forbundet fri bolig, lys og varme. Fri læge og medicin, en ugentlig understøttelse af ca. 2 kr. stigende til 3 kr. mm.
Ansøgninger stilede til Ribe Stiftsøvrighed og ledsagede af fornødne attester om alder, trang og værdighed, indgives inden 6. marts dette år til undertegnede hospitalsforstander.
Fredericia Hospital, den 12. februar 1909
B. Vogensen.
Obs. Retten til alderdomsunderstøttelse tabes ikke ved indtræden i hospitalet.

28/4 1926
Stillingen som forstander for Fredericia Hospital er opslået ledig.
Lønningen er for tiden 150 kr. samt 20 kr. til skrivematerialer. Ansøgninger indsendes til stiftsøvrigheden inden udgangen af maj dette år.

2/3 1929
I løbet af sommeren vil Fredericia blive en stiftelse rigere, idet der forestår en gennemgribende ombygning af ejendommen Dronningensgade 67, hvis officielle benævnelse er Fredericia Hospital. Fredericia Hospital er en kongelig stiftelse, der egentlig er grundlagt ved kgl. reskript af 4. december 1765 der påbød, at der i samtlige kirker i Ribe stift, hver søndag skulle finde en indsamling sted for at tilvejebringe midler til opførelse af hospitalet. Dette blev dog først opført og indviet 1750 under Frederik den femte. Antallet af beboere var oprindelig fuldtallig, men dalede i årenes løb og udgjorde år 1900 kun 9 enlige kvinder, og i 1915 blev det besluttet at udleje bygningen til børnehave for døvstumme, der siden har haft til huse i bygningen.
Formålet med stiftelsen var oprindeligt at yde husly og underhold til fattige, syge og elendige, men det nye hospital får en anden karakter, idet det er beregnet på at optage de såkaldte "pauvre honteuses". Enlige kvinder, der har kendt bedre dage, og som selv har midler til underhold. Der vil blive tale om fribolig m.v. (2 værelsers lejligheder) for 8 kvinder.
Hospitalet sorterer under justitsministeriet, der udøver tilsynet gennem stiftsøvrigheden i Haderslev. Den stedlige ledelse udføres af inspektionen, der består af politimester Simonsen, sognepræsten for Trinitatis sogn A. Rørdam,
I en årrække var nu afdøde bogholder Tychsen forstander for hospitalet. Den nuværende hospitalsforstander er politiassistent Cand. jur. N. S. Schmidt.
I årenes løb har hospitalet samlet en ikke ubetydelig formue, der yderligere for nylig er blevet forøget med en gave på 15.000 kr. fra en herboende borger.
Den påtænkte ombygning der er af gennemgribende art og vil beløbe sig til 50.000 kr. skal være tilendebragt til oktober flyttedag.

14/10 1929
Byens nye stiftelse
Boligen for enlige kvinder, der hverken må være for velhavende eller fattige.
Fredericia Hospital er en meget gammel institution. Allerede 1749 blev den indstiftet og siden holdt oppe ved frivillige bidrag indkommet i kirkerne i Ribe stift.
Dengang var der i anderledes høj grad brug for en sådan stiftelse end tilfældet er nu, men den gang var der da heller ikke noget der hed social forsorg.
Sådanne stiftelser oprettedes i de fleste af landets byer, men efterhånden som forholdene blev bedre og bedre på det sociale område, fik de mindre væsentlig betydning, og de fleste nedlagdes efterhånden ganske automatisk.
Men i Fredericia er denne levning fra fortiden blevet bevaret, om end ikke benyttet, men nu genopstår den i moderniseret form.
Stiftelsens opgave.
Vi har bedt forstanderen for stiftelsen politifuldmægtig Schmidt, om at fortælle os lidt om den nye stiftelse Fredericia nu får i Dronningensgade, bygget op på resterne af gamle bygninger, der delvist er nedrevet.
Hvornår tages stiftelsen i brug?
Til 1. november og den vil blive beboet af 8 enlige damer.
Hvilke krav stilles der til stiftelsens kvindelige beboere?
De må hverken være for rige eller for fattige. Det skal være folk der kan klare sig selv uden offentlig støtte. Her tænker jeg specielt på aldersrente, men de må på den anden side heller ikke være for formuende.
Efter den gamle fundats skal det være kvinder hvis får har været bedre før i tiden. Det er jo ikke nogen stor kreds, der findes her af sådanne mennesker, men man synes dog, at der var trang til en sådan stiftelse her i byen, hvilket jo også har vist sig ved, at der er indsendt 28 ansøgninger om bolig i den nye bygning.
Hvem foretager indstillingerne?
Det gør inspektionen, der består af politimesteren og sognepræsten for Trinitatis sogn.
Direktionen, i hvis hånd den endelige afgørelse ligger, består af biskoppen i Haderslev stift.
Der er forsåvidt sket en ændring i den oprindelige form, idet stiftelsen først var beregnet for "fattige, syge eller enker", som det i den gamle fundats var bestemt.
Men den nu skete store udvidelse af den sociale lovgivnings rammer, opførelsen af alderdomshjem, og iøvrigt støtte til de uformuende, er efterhånden den gamle fundats betydning bleven formindsket, men man har alligevel fundet, at der er en klasse, som falder udenfor den sociale lovgivning, og som på en vis måde kan siges at være trængende.
Stiftelsen er forøvrigt en officiel institution. Den sorterer under justitsministeriet, eftersom den er en af de gamle, kongelige stiftelser.

Den nye stiftelses indretning:
Stiftelsen, der i løbet af sommeren er blevet opført på den gamle stiftelses grund, og kun ved bibeholdelse af nogle fundamenter og enkelte ydermure, fremtræder nu som en smuk og rummelig bolig, hyggelig og smuk i såvel det ydre som indre.
Ejendommen består udelukkende af 2-værelses lejligheder med særskilt køkken til hver lejlighed. Der er varmt og koldt vand og centralvarme, kort sagt alt hvad der skal til, for at man kan kalde det hele konfortabelt.
Der findes ikke, som i de fleste andre stiftelser, nogen lang fællesgang, men derimod en indgang for hver 2 lejligheder. Ovenpå er der bolig for portneren.
I stiftelsen får de enlige, gamle kvinder fri bolig og eventuelt gratis varme, alt eftersom status nu vil forme sig, men den eventuelle brændselsafgift vil ikke overstige 6kr. om måneden.
Som sagt er bygningen så godt som myopført. Af det gamle der bevares i den ny bygning er bl.a indskriften over døren.
Den var næsten udvisket, men nu vil den blive ridset op påny og sat over døren til den ny stiftelse. Inskriptionen er på latin. På dansk lyder den sådan:
"Se hist ligger Guds hus og her et hus der modtager eder med lige så åbne arme som himlen. Her modtages de brudte lemmer, hist de brudte sjæle. Lad de fattige ikke de mageligste, glædes ved dette tilflugtssted. En borg skal her være, hvor der bedes for byens huse.
Bygget i Frederik V's berømmelige levetid. Staten betaler omkostningerne men Gud giver alt"
Underskriverne er H. Scheel og biskop Brorson, og endelig står indprentet byggeåret 1749.
Fredericia Hospital har for så vidt haft en ret ejendommelig udvikling, idet såvidt vides, ingen af vore nabobyer har bevaret denne gamle institution.
En anonym velgører har som bekendt skænket 20.000 kr. i obligationer til stiftelsen.
Hele ombygningsarbejdet har kostet ca. 60.000 kr.
Håndværkerne, der har været beskæftiget med ombygningen er følgende:
Murerarbejdet: Malthe Chr. Sørensen og Th. Andersen.
Tømrerarbehdet: Mikkelsen & Carstensen
Snedkerarbejdet: Paul Nielsen
Malerarbejdet: Gustav og Charles Jensen
Blikkenslager og sanitetsarbejdet: Salomon Jensen og brdr. Holst
Glarmesterarbejdet: Jens Jacobsen
Elektrisk installation: Jens Madsen
Linoleum: Saddelmager Thygesen
Varmeanlæg: A/S E. Rasmussen
Bygningerne er tegnet af bygmester Norn, Horsens.
Den nye stiftelse tages i brug 1. november. Skønt dens eksistensberettigelse jo ikke er så stor nu som tidligere, vil det nok vise sig, at stiftelsen vil blive til megen glæde og velsignelse for mange enlige kvinder. Kvinder, der i og for sig er ilde stedt ved hverken at være fattige eller rige.

13/12 1929
Stiftelsen "Fredericia Hospital" er i dag bleven indviet ved en lille højtidelighed, hvor bl.a. stiftamtmand, kammerherre Haarløv og biskob Ammundsen fra Haderslev var til stede.

19/1 1938
Udvidelsen af Østervolds kaserne vil antagelig resultere i køb eller ekspropriation af den resterende del af huskarreen Dronningensgade-Danmarksgade. Blandt de bygninger der vil falde, er en af byens smukkeste. Det gamle fornemme Fredericia Hospital, der nu anvendes som stiftelse. Rygter har villet vide, at hospitalets bestyrelse har bestemte planer mht. en ny byggegrund. Vi kan fra de bedste kilder oplyse, at rygtet ikke er rigtigt. Man vil afvente hvad det bliver til med kaserneplanen.

20/9 1938
Ekspropriationsforretningerne startede med Fredericia Hospital, Dronningensgade 67.
De ni beboere har selv skaffet sig midlertidige lejligheder. Der eksproprieres her ialt 1447 kvadratmeter.

20/9 1938
Ved forhandlingerne i eftermiddag vedr. de eksproprierede ejendomme i Dronningensgade, blev der for Fredericia Hospital budt 70.000 kr. plus 4.770 kr, for ulemper.
Det vil, efter hvad vi erfarer, koste 127.000 kr. at opføre en bygning som den nuværende, der i ejendomsskyld er sat til 60.000 kr.

20/10 1938
Tømrermester Poul Nielsen tilbyder at betale 1.000 kr. og tilbyder samtidig at flytte og genopstille Fredericia Hospital på den påtænkte plads ved Jernbanegade for ialt 60.000 kr.

25/10 1938
Fredericia Hospital får ialt 74.700 kr. i erstatning.

10/11 1938
Endelig beslutning om stiftelsens flytning.
I går var direktionen for stiftelsen Fredericia Hospital, nemlig stiftamtmanden og biskoppen over Haderslev stift her i byen i anledning af stiftelsens flytning.
Der fandt en forhandling sted med de lokale myndigheder sted og bl.a. blev der truffet bestemmelse om, at hospitalsstiftelsen skal genopføres her i byen. Direktionen modtog byens tilbud om byggegrunden overfor museet, og der vil snarest blive udarbejdet planer som derefter skal indsendes til ministeriets godkendelse.
Planerne skal tillige godkendes af Nationalmuseet.
Det vil blive tilstræbt at opføre stiftelsen i en stil, der nærmer sig den gamle mest muligt.

15/12 1938
Planerne om genopførelsen af Fredericia Hospital skrider nu godt frem.
Nationalmuseet havde krævet at stiftelsen blev placeret aksefast med museet, således at de to bygningers midterpartier kom til at ligge lige over for hinanden.
Dette krævede en større grund som kommunen velvilligt stillede til rådighed.
Stiftelsen lejer grunden af kommunen for et beskedent årligt lejebeløb.
Man håber at beboerne genhuses i den nyopførte bygning til oktober 1939.

Det nyopførte Fredericia Hospital indvies på lørdag den 14/10 1939.

9/11 1939
I stiftelsen Fredericia Hospital er der 1 fribolig bestående af 1 2-værelses lejlighed ledig.
Friboligen kan søges af værdige trængende, enlige damer over 45 år fra Haderslev og Ribe stifter. Navnlig sådanne, hvis nuværende levefod ikke svarer til deres tidligere kår, og er således økonomisk stillede, at de ved hjælp af friboligen er i stand til at klare sig uden offentlig understøttelse af nogen art. (Herunder aldersrente).

4/3 1947
I henhold til kgl. resolution har justitsministeriet under 28. februar beskikket konsul J. V. Brøchner-Mortensen, Fredericia til forstander for Fredericia Hospital i stedet for dommer Friis Jespersen, der er fraflyttet byen.
Skibsmægler Brøchner Mortensen, var primus motor i flytningen af Fredericia Hospital og stiftede sammen med sin hustru et legat til sikring af den fremtidige drift.

29/11 1947 Udvidet legat til fordel for Fredericia Hospital.
Justitsministeriet har udfærdiget kgl. stadfæstelse på et tillæg til fundatsen for Konsul, mægler Brøchner Mortensen og Hustrus legat til fordel for Fredericia Hospital, hvorved legatets kapital, forøges fra 25.000 kr. til 150.000 kr., dog således, at stifteren konsulinde Ingrid Brøchner Mortensen forbeholder sig rentenydelsesretten af et beløb på 100.000 kr. så længe hun lever. Ved hospitalets 200 års jubileum i 1949, opsattes en sandstenstavle over hovedindgangen til erindring om Brøchner Mortensens indsats.

»Til minde om
skibsmægler, konsul J. W. Brøchner-Mortensen
og hustru Ingrid, født Schæffer,
som var denne stiftelses velgørere
gennem årene 1929 til 1947.
I året 1950 i forbindelse med sit 200 års jubilæum
lod stiftelsen denne mindeplade opsætte«.

»I året 1929 blev denne stiftelse - Fredericia Hospital -
påny taget i brug med ændret formål
men på sin oprindelige plads i Dronningensgade over for Trinitatis kirke.
I året 1939 blev stiftelsen flyttet hertil«.


I året 1950 i forbindelse med sit 200 års jubilæum lod stiftelsen denne mindeplade opsætte.

»I året 1929 blev denne stiftelse - Fredericia Hospital -
påny taget i brug med ændret formål
men på sin oprindelige plads i Dronningensgade over for Trinitatis kirke.
I året 1939 blev stiftelsen flyttet hertil«.

Fredericia Hospital
FREDERICIA HOSPITAL I DRONNINGENSGADE 67 FØR FLYTNING

Fredericia Hospital
FREDERICIA HOSPITAL I JERNBANEGADE 2010

Fredericia Hospital
MINDEPLADE PÅ HOSPITALET


 ©  Erik F. Rønnebech, Landlystvej 5B, DK - 7000 Fredericia, Tlf:+45 2099 3286