PRINSENS PORT

Erik F. Rønnebech

Prinsens port var byens hovedindfaldsvej og fører ind til Landsoldatpladsen, hvor man tidligere afstraffede soldater der havde forset sig. Straffen kunne f.eks. være at løbe spidsrod.
Tidligere skulle man over en vindebro af træ for at komme gennem porten ind i fæstningen.
Omkring 1700 blev vindebroen fornyet og allerede 1723 måtte den igen udskiftes. I 1735 opføres en vagtbygning ved porten. I enden af vagtbygningen lå stokhuset, hvor fæstningsslaverne overnattede. Stokhuset forsvandt da man byggede Danmarks port. 1742 måtte vindebroen renoveres. I 1753 opførtes den nuværende port i grundmur af murermester Cornelius Hansen. I 1756 var vindebroen så rådden, at den igen måtte udskiftes. Da broen igen blev tjenlig til udskiftning, besluttede man sig for at erstatte den af en jorddæmning som anlagdes 1794.
Da fæstninge sattes i forsvarsstand 1849, gravedes en 3-4 m bred grøft gennem dæmningen og over hullet anbragtes en træbro som let kunne fjernes.
Efter udfaldet fyldtes grøften igen op med jord.
Under de slesvigske krige var der gravet en poterne gennem volden (udfaldsport) der var forbundet med en sti på sydsiden af voldgravsdæmningen og førte over til den dækkede vej.
Når handlende eller bønder, der ville sælge deres varer f.eks. på byens torv kom til købstaden, måtte de tidligere betale accise ved portvagten.

Da man i 1926 kunne åbne for trafikken gennem den nye Danmarksport kunne man læse følgende i avisen:
"Prinsens port vil endnu nogle få dage blive holdt åben for den kørende trafik, således at begge porte kan benyttes. Derefter lægges en kantsten tværs over gadestykket udenfor porten, og Prinsens port må derefter ikke mere benyttes til kørende trafik. Man vil derefter sætte fuld kraft på det store planeringsarbejde omkring porten.
Brostensbelægningen helt hen til den ny indkørsel vil blive fjernet.
Ved hovedvagten har man allerede i dag fjernet det meste af skildvagtens basis, mere kommer til i de nærmeste dage. Pladsen vil dog næppe før engang til næste sommer kunne ses i sin endelige skikkelse, og der vil også gå både vinter og vår før den nye beplantning vokser til.
Som bekendt flytter hovedvagten med porttrafikken. Retrætens manende toner vil fremtidig lyde fra Danmarksgadeporten.
Prinsens port er bygget i 1753 og nåede således ikke at komme til at fejre 200 års jubilæum som hoved-gennemfartssted for landevejstrafikken til Fredericia.
Den bærer sin alder godt, men var, hvad alle var enige om, blevet for gammel og snæver til at kunne tage den stærkt voksende trafik. Når den nu i fremtiden kun skal benyttes af spadserende, er der godt håb om, at vi længe kan bevare porten."


Artikel i Fredericia Dagblad14/9 1929

Om en måned bliver Prinsens Port færdig.
Den gamle port genopstår i sin gamle skikkelse men solidt istandsat.Porten før hovedvagten blev flyttet til Danmarksporten i 1926 og flyttede i 1934 til regimentsmusikkens tidligere øvelokaler i Prinsessegade bag Seidelins kaserne..

Det er nu snart længe siden, passagen gennem Prinsens port af forsigtighedshensyn blev spærret. Den gamle port var forfalden, og de udvendige sten var efterhånden blevne så medtaget af luft og ælde, at større og mindre partier af og til faldt ned.
Et stykke hen i august blev der taget fat på de ret omfattende og hårdt tiltrængte restaureringsarbejder. Arbejdet hermed, der var udbudt i licitation, overdroges murermester S. Petersen, Fredericia samt specialfirmaet Christiani & Nielsens filial i Aarhus.
Arbejdet skrider nu godt fremad og i løbet af en månedstid vil porten atter kunne åbnes for publikum.
Til trods for de meget gennemgribende restaureringsarbejder, hvorunder store dele af porten er bleven revet ned, vil Prinsens port dog alligevel atter komme til at fremtræde i den gamle skikkelse, blot får den et mere solidt udseende.
Alle revner i porten er bleven forsvarlig tættede med udfyldningsmateriale., og udvendig er porten, efter først at være bleven afhugget i 15 centimeters dybde, støbt op på ny i solidt jernbeton.
Den side af porten, der vender ud imod voldgraven, er snart færdig, og, som sagt omkring midten af oktober menes det, at hele arbejdet vil kunne være tilendebragt.

I 1944 tilmuredes porten i begge ender for at tjene som beskyttelsesrum. Der var isat en port i begge ender, som stod åben i dagtimerne så folk kunne gå igennem.
I modsætning til volden tilhører porten ikke Fredericia kommune men Slots og Ejendomsstyrelsen under Boligministeriet.


Det gamle våbenskjold på porten nedtages.

Sidst i december 1957 fjernedes det gamle våbenskjold og bragtes til stenhugger Rasch der fremstillede en ny nøjagtig kopi. Materialet til skjoldet blev hentet i Tyskland. Det nye skjold opsattes i sommeren 1958.

2. maj 2000 indviedes 2 nye portfløje i vestenden, skænket af Landskomiteen til renovering af Fredericia Vold. De gamle porte var forsvundet for mange år siden og kun portstablerne til hængslerne var tilbage.


POSTDILIGENCE MED PRØJSISK VAGT PÅ BUKKEN VED SIDEN AF DEN DANSKE KUSK OG ØSTRIGSK SKILDVAGT 1864


ØSTRIGERNE VED POTERNEN (UDFALDSPORTEN) VED PRINSENS PORT 1864


PRINSENS PORT 1914


PRINSENS PORT 1914


1922 - FORSLAG FREMLAGT FOR BYRÅDET 1922


PRINSENS PORT MED HOVEDVAGTEN


1902 - PRINSENS PORT MALET AF HJALMAR MATHIESSEN


PRINSENS PORT SET UDEFRA, MALET AF GUNNER MIKKELSEN


PRINSENS PORT SET FRA DÆMNINGEN OVER VOLDGRAVEN


SKILDVAGTEN VED PRINSENS PORT


1944 - PRINSENS PORT TILMURET SOM BESKYTTELSESRUM UNDER BESÆTTELSEN.


PRINSENS PORT 2005 - SKJOLDET OVER PORTEN BLEV UDSKIFTET I 1958


PRINSENS PORT 18/3 2019


PRINSENS PORT 29/3 2023


 ©  Erik F. Rønnebech, Landlystvej 5B, DK - 7000 Fredericia, Tlf:+45 2099 3286