STØBEHUSET - KOLERAHUSET
© Fredericias Historie v. Erik F. Rønnebech

Frem til 1946 kendte enhver fredericianer, der gik sig sin voldtur, og hvem gjorde dengang ikke det? "Støbehuset" eller dets senere navn "Kolerahuset", der lå ved Østerstrand neden for Kastellet, der hvor spadserestien fra voldkronen fører ned til Kastelspynten, og som var omgivet af et ærefrygtindgydende stakit.
Navnet "Støbehus" stammer fra bygningens militære oprindelse, idet huset i fordums tid benyttedes til støbning af blykugler til militærets forladegeværer og pistoler.
Endnu i 1914 fandtes en mægtig indmuret kedel med komfur fra denne tid i huset, hvori blyet til støbning af kuglerne kunne smeltes.
Navnet "Kolerahus" fik bygningen i folkemunde, da den frem til 1896, i perioder benyttedes til indlægning og isolering af kolerapatienter.
Frygten for at der skulle opstå en større koleraepedemi viste sig dog ubegrundet.
Den meget smidtsomme sygdom Kolera var forårsaget af en bakterie, som udløste meget kraftig diarré, der drænede patienten for væske og salte og kunne være dødelig. Bakteriesmitten skyldtes ofte uhygiejniske forhold og specielt forurenet drikkevand.

Når "kolerahuset" var i anvendelse, blev en veteran fra 1864 sat til gå vagt og passe på, at ingen nærmede sig bygningen.
Navnet kolerahuset virkede så uhyggeligt på folk, at et byrådsmedlem modsatte sig, at den kommunale kvindelige badeanstalt opførtes på stranden i nærheden af huset, da den i sin tid måtte flyttes fra Sønderstrand.

Efter denne tid beholdt bygningen sin anvendelse som karantænestation, og senere tilbyggedes en desinfektionsovn i bygningens sydende, mens de tilstødende rum anvendtes til opbevaring af det inficerede tøj.
De tre kommuner Fredericia, Vejle og Kolding delte udtifterne til koleraberedskabet. Kolding var dog ikke helt tilfreds, hvad referatet fra et byrådsmøde i Fredericia viser.

Byrådsmøde 5/12 1895

På dagsordenen
Vejle amt begærer erklæring over en skrivelse fra Kolding Byråd angående koleraudgifterne i 1892.
Borgmesteren bemærkede, at som det var byrådet bekendt, gav koleraforanstaltningerne og et koleratilfælde her i byen i efteråret 1892 anledning til betydelige udgifter, dels for Fredericia kommune alene og dels fællesudgifter, ca. 6.000 kr. af hvilket sidste beløb halvdelen skulle fordeles mellem amtets tre købstæder.
Kolding byråd kan imidlertid ikke forstå, at regnskabet ikke har nogen indtægtspost og på foranledning af nævnte byråd begærer amtet nu en erklæring.
Sundhedskommissionen oplyser, at alt hvad der er anskaffet for fælles regning, selvfølgelig beholdes til eventuel brug og også fik anvendelse under behandlingen af et koleralignende sygdomstilfælde sidste sommer. Borgmesteren vil foreslå, at byrådet simpelthen nøjes med at give den faktiske oplysning, at de anskaffede ejendomme er til stede og vil blive anvendt ved lejlighed. Man bør ikke indblande sig nærmere med den ejendommelige opfattelse, at genstandene kun skulle være anskaffede for et enkelt tilfælde, og den lige så ejendommelige opfattelse, at det anskaffede burde sælges og eventuelt på ny anskaffes.
Bjerre kunne dog i svaret ønske tilføjet, at selve huset, på hvis indretning der er kostet betydeligt, tilhører militæretaten og altså ikke kan sælges af kommunen.
Bøgelund:
Kolding trænger vist også til at få at vide, at forholdene her og i Kolding er meget forskellige. Fredericia er heldigvis en virkelig havneby.
Borgmesteren tilrådede elleres at nøjes med et kort svar på spørgsmålet. Fredericia skylder ikke Kolding regnskab for grunden til udgifterne.
Over for rette vedkommende er der gjort rede herfor, og de særlige forhold, som er til stede (De mange gennemgående rejsendes udstigning her o.s.v.) var fremdragne.
Fordelingen er fastsat med ministeriet, og der kan sikkert ikke foretages forandringer.
Jensen: Man kunne måske henvise til de nævnte forhandlinger.
Borgmesteren: Nej, det behøver vi ikke.
Bormesterens forslag til svar vedtoges herefter enstemmigt.

I 1914 gik bygningen ind i en ny æra idet den omdannedes til: "Receptionslokale for søværts ankommende af smitsom sygdom lidende patienter", og blev fælles karantænestation for de tre kommuner i Vejle amt: Fredericia, Vejle og Kolding.
I den anledning blev bygningens indre fuldstændigt ombygget.
Der indrettes to større og én mindre sygestue. Der indrettedes et værelse til lægen og til en sygeplejerske, ligesom der installeredes moderne vandklosetter (WC) og indlagdes gas, vand og elektricitet.
Vejle Amt stod derefter nogenlunde rustet overfor de søfolk, der ankom til en af de tre byer ude fra den store verden, hvor de var smittede og syge af epidemiske sygdomme.
Tidligere havde man benyttet sig af en gård ude på Fredericia Nørremark, hvor et par stuer var reserveret til dette formål, medens beboerne kontraktlig havde forpligtet sig til, i givet fald at fraflytte hele gården med 12 timers varsel. Denne bestemmelse nåede dog aldrig at komme i anvendelse.
Imidlertid anså sundhedsmyndighederne ikke denne ordning som tilstrækkelig betryggende, og som følge deraf, kom det gamle militære støbehus igen til ære og værdighed som karantænestation.
Det traf sig desuden så heldigt, at da man her i byen netop omkring 1914 var gået over til formalindesinfektion, skulle desinfektionsovnen dernede kun benyttes undtagelsesvis, og efter at man fik bygget det nye sygehus, blev desinfektionsanstalten der overflødig. Det skete i 1921.
Byen havde fra 1901 et Epidemisygehus der opførtes i haven til det gamle sygehus i Dronningensgade. I 1915 blev det moderniseret og blev samtidig udvidedet til 25 senge.
I epidemisygehuset anbragtes personer med kendte smitsomme epidemiske sygdomme som f.eks. difteritis og skarlagensfeber, så det må ikke forveksles med karantænestationen ved Østerstrand, der var beregnet til eksotiske, smidtsomme sygdomme, som især søfolk kunne føre med sig hjem fra fjerne egne af kloden, og som man ville forhindre kom ind i landet og spredte sig, ved at isolere de smittede søfolk fra omverdenen til de enten døde eller blev raske.
Kolerahuset fjernedes i 1946.


STØBEUSET/KOLERAHUSET UD FOR FALSTERSGAE


 ©  Erik F. Rønnebech, Landlystvej 5B, DK - 7000 Fredericia, Tlf:+45 2099 3286