VILLA SØVANG

i Hannerup
© Fredericias Historie v. Erik F. Rønnebech

Villa Søvang lå ved Sanddal strand mellem Vestre Ringvej og Hannerup Brovej. Der lå allerede en ældre tolænget ejendom på stedet med stråtag. Da villaen byggedes, fik den gamle ejendom stråtaget udskiftet med tegl.
Der var både heste og køer på ejendommen.
Villaen blev opført i 1894-95 som herskabsbolig for planteskoleejer Carl Mariboe, der anlagde Fredericia Planteskole på en stor grund i Sanddal op mod Hannerup krat. Den 29/9 1895 flyttede Carl Mariboe ind i villaen. Han var ungkarl.
Carl Mariboe blev født 1859 i København. Hvornår han kom til Fredericia vides ikke men i 1890, da han var 30 år gammel, boede han til leje hos en enke i Kongensgade.
I 1886 var han agent for frøfirmaet G. J. Bøgh, og boede da i Vendersgade 32. Han var aktiv i bl.a. Hedeselskabet og i Elbo Herreds Landboforening. Han skrev mange artikler i dag- og fagblade og holdt foredrag om have-, mark- og skovbrug.
Samme år startede han Fredericia Planteskole på en stor grund han havde erhvervet ved Hannerup krat, som området kaldtes dengang,
Planteskolen fik en forholdsvis kort levetid og Carl Mariboe solgte i 1905 ejendomme og grund til kommunen, der indrettede det gamle stuehus til bolig for skovfogeden.
Carl Mariboe var flyttet tilbage til København omkring 1899, og overladt driften af planteskolen til en bestyrer Schou.
I København blev han den første redaktør af Det Jydske Haveselskabs tidskrift "Haven".
Da kommunen havde erhvervet ejendommen, måtte der bekostes en del på den, inden den kunne bruges til udlejning. Bl.a. skulle der sikres vandforsyning. I stuehuset på den gamle ejendom blev der indrettet beboelse til skovfogeden og Mariboes villa blev lejet ud til skovridder Lorenzen.
I 1908 blev Mariboes jorder opdelt i to, hvoraf den sydligste del blev indrettet så den kunne bruges til dyrskueplads. Det skyldtes en aftale med den jydske landboforenings bestyrelse der ønskede et areal til brug for afholdelse af dyrskuer. Det indebar at en del af arealet måtte drænes.
Det var arealet syd for Hannerup Brovej nedenfor Hannerup Pavillon.
Første dyrskue afholdtes i 1910.

Fredericia Dagblad 25/6 1908
"Villa Søvang" med have, smukt beliggende ved Strandvejen og Hannerup skov, for tiden beboet af oberstløjtnant Lund, kan fås til leje fra oktober flyttedag ved henvendelse til undertegnede.
Fredericia byråds udvalg for udenbys ejendomme.
PUV.
H. Utzon

Da Carl Scharling gik af som byens borgmester, solgte han i 1913 sin villa Tutavallis i Sjællandsgade 2, som han opførte i 1890, og flyttede ind i Villa Søvang, hvor han boede til sin død i 1920. Det var Carl Scharlings bror der skrev novellen, der senere blev til teaterstykket "Nødebo Præstegård". Novellen var efter sigende en nøgleroman og Carl Scharling skulle være modellen til Nicolaj. Efter Scharling flyttede en familie Krag ind i villaen. Krag var maskiningeniør ved DSB. Sønnen i familien var den senere kendte bladtegner Eiler Krag. Efter familien Krag flyttede telegrafbestyrer Svend Jørgensen ind i villaen.
Svend Jørgensen (1883-1946), var kendt for at indsamle gamle folkedanse, og startede i 1938 at holde spillemandskurser i i tilknytning til Landsforeningen Danske Folkedanseres kurser på Snoghøj Højskole, hvor spillemændene skulle lære det nodemateriale der blev brugt til foreningens danseaftener at kende. Dette førte i august 1943 til stiftelsen af sammenslutningen Danske Folkedanseres spillemandskreds med Svend Jørgensen som formand og med formålet, at »samle alle interesserede der giver sig af med eller ønsker at give sig af med den gamle spillemandsmusik. Svend Jørgensen boede i villaen til sin død i 1946, hvorefter skovfoged Niels Harald Jensen flyttede fra det gamle stuehus over i villaen.
Han var blevet ansat som skovfoged i kommunen 1.apr. 1944. Han afløste skovfoged Wimtrup, der var lidt for glad for besættelsesmagten.
Samtidig flyttede familien Hvorslev ind i den gamle skovfogedbolig. Hvorslev var ansat på kæmnerkontoret og efter ham kom Valdemar Danielsen, der i en periode sad i byrådet.
Da skovfogedboligen blev revet ned, flyttede Danielsen op i det af gartner Bent Anthon Hastrup ejede hus ved skoven mellem Brovej og Teglværksvej.
Da kommunen mente at villaen var rigelig stor til skovfogeden, blev der indrettet en ekstra lejlighed på 1. sal, hvor en overbetjent Kongsted kom til at bo i 1946. Senere blev lejligheden beboet af skovarbejder Carl Nielsen.

Senere blev den gamle skovfogedbolig i længen brugt til almindelig udlejningsejendom. På noget af den gamle planteskolegrund indrettede kommunen byens første teltplads (campingplads) og skovfoged Niels Harald Jensen blev en populær lejerchef.
Da lå badestranden jo lige på den anden side af Strandvejen.
1969 havde en københavnsk murermester og entreprenør Svend Åge Geswintner store planer med bygning af et supermarked, der skulle ligge på grunden. Planer der dog aldrig blev realiseret, da han i stedet koncentrerede sin interesse om hotel Munkebjerg, men i forbindelse hermed, besluttede kommunen at rive villaen og de andre bygninger på grunden ned. Det skete i 1970. Siden har grunden ligget ubebygget hen.

Bem:
1903 boede fhv. teglværksbestyrer Rasmus Jensen Schou på Søvang. Han havde været ejer for Lyng teglværk og senere bestyret Hannerup teglværk for C. W. Loehr, der boede i villa Estrella på Søbjerg . I 1906 boede oberstløjtnant Jacob Christian Lund på Søvang.CARL MARIBOES ANNONCE 2/8 1895


SØVANG SET FRA SYD


SØVANG SET FRA VEST 1915


SKOVFOGEDGRUNDEN I 1944 - TEGN.: B. VIBO JENSEN


LUFTFOTO


SØVANG NEDREVET 15/2 1971 SOM FØLGE AF "HANNERUPPLANEN".


 ©  Erik F. Rønnebech, Landlystvej 5B, DK - 7000 Fredericia, Tlf:+45 2099 3286